Aquí podeu accedir als estatuts de la FISC en format PDF

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ INTERNACIONAL DE SCRABBLE EN CATALÀ

Capítol Preliminar. La llengua
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Capítol II. Els membres de la FISC, els seus drets i les seves obligacions
Capítol III. L’Assemblea General
Capítol IV. La Junta Directiva
Capítol V. La presidència i la vicepresidència
Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Capítol VIII. El règim econòmic
Capítol IX. El règim disciplinari
Capítol X. La dissolució

Capítol Preliminar. La llengua
La llengua oficial de la federació és el català.

El català és la llengua comuna parlada als territoris del Principat de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra, Franja de Ponent i la ciutat de l’Alguer. Se’n respecta qualsevol altre nom tradicional, històric, legal o estatutari que se li pugui donar en qualsevol d’aquests territoris i que les entitats membres prefereixin emprar.

(amunt)

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1r
Amb la denominació Federació Internacional de Scrabble en Català, en endavant FISC, es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2n
Els fins de la FISC són:
Coordinar les diferents entitats que practiquen de forma organitzada activitats relacionades amb el joc de l’Scrabble en la seva versió en català i, en general, promoure i fomentar l’ús lúdic de la llengua catalana a través del joc de l’Scrabble.
Per aconseguir les seves finalitats, la FISC realitza les activitats següents:
Compartir els recursos disponibles entre les entitats associades, unificar criteris i reglaments, organitzar activitats i competicions, incentivar i facilitar la creació de nous clubs, difondre i promoure la pràctica de l’Scrabble en català.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3r
El domicili de la FISC s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Fernández Duró, núm. 22, al barri de Sants.
Les funcions de la FISC s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

(amunt)

Capítol II. Els membres de la FISC, els seus drets i les seves obligacions

Article 4t
Poden formar part de la FISC totes les persones jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, acomplint les següents condicions:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a la FISC cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual n’informarà a l’Assemblea General que prendrà una decisió sobre la petició.

Article 5è
Són drets dels membres de la FISC i dels seus representants:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la FISC, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la FISC i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de la FISC.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de la FISC.
 9. Fer ús dels serveis comuns que la FISC estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de la FISC.

Article 6è
Són deures dels membres de la FISC i dels seus representants:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de la FISC i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de la FISC amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la FISC.

Article 7è
Són causes per ser donat de baixa de la FISC:

 1. Que ho decideixi el membre interessat, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

(amunt)

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8è

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la FISC; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els representants designats per les entitats que constitueixen la FISC, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9è

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de la FISC i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de la FISC.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels membres.

i) Conèixer les baixes de membres, i també conèixer i aprovar les sol·licituds presentades per a ésser membre.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de la FISC. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10è

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11è

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o el correu electrònic que consti en la relació actualitzada de membres que ha de tenir la FISC.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de la FISC. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels membres al local social.

Article 12è
L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de membres presents o representats.
El 10% dels membres federats poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13è

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de la FISC.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels membres presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de la FISC, la constitució d’una confederació amb federacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels membres presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels membres presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels membres i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els membres ho autoritzin expressament.

(amunt)

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14è

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa la FISC. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats a alguna de les entitats federades, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15è

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys, amb la possibilitat de ser elegit per a un màxim de mandats consecutius.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
   1. a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques.
   1. b) incapacitat o inhabilitació.
   1. c) renúncia notificada a l’òrgan de govern.
   1. d) separació acordada per l’assemblea general.
   e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de la FISC pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16è

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
     1. • subvencions o altres ajuts
     • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

  a) Representar, dirigir i administrar la federació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la federació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de la federació han de satisfer.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar els empleats que la federació pugui tenir.
  h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de la federació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

  l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
  m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de la federació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17è

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada any.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18è

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19è

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20è
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

(amunt)

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21è

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
   1. a) Dirigir i representar legalment la federació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
   1. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
   1. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
   1. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
   1. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de la FISC.
   f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

(amunt)

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22è
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la FISC, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23è
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de la FISC, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre dels membres.

(amunt)

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24è
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de la FISC que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

(amunt)

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25è
Aquesta federació no té patrimoni fundacional.

Article 26è
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27è
Tots els membres de la FISC tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28è
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29è
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

(amunt)

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30è
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels membres.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de la FISC, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

(amunt)

Capítol X. La dissolució

Article 31è
La FISC pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32è

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la federació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de la FISC estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de la FISC, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Barcelona, 31 d’agost de 2021