Regular la vostra activitat escrablística segons la normativa d’associacions és important.

Ser un club legalment constituït us permet tenir entitat jurídica pròpia, rebre subvencions, establir un canal de comunicació clar amb altres clubs i associar-vos amb altres entitats.

Només us cal fer una mica de paperassa i designar, com a mínim, 3 càrrecs obligatoris: Presidència, Secretaria i Tresoreria. També són habituals els càrrecs de Vocals i Vicepresidència.

El procediment exacte per a constituir-vos com a associació dependrà d’on establiu el vostre domicili social (l’adreça de l’associació). Bàsicament totes les administracions tenen, si fa no fa, els mateixos requeriments i segueixen la mateixa estructura i procediments, però us recomanem seguir les indicacions i models de l’administració sota la que us trobeu. Si el vostre cas no està cobert, o teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb nosaltres i intentarem assessorar-vos (feu servir el correu electrònic). També us recomanem posar-vos en contacte amb la Regidoria de Cultura del vostre municipi, o l’organisme local de promoció de l’associacionisme que tingueu més proper, allà us podran detallar les passes que heu de fer.

   1. Heu de fer una assemblea constituent. Una reunió de tots els socis membres on, legalment, us constituïu com a entitat associativa. Cal que us reuniu tots els membres fundadors i redacteu els documents següents:
    • Acta fundacional de l’associació. És el document on els socis fundadors (com a mínim 3) acorden constituir l’associació, aprovar-ne els estatuts i elegir-ne la junta directiva.
    • Estatuts de l’associació. El document on hi consten els principis bàsics pels quals es regirà l’associació.
  1. Inscripció de la nova entitat al registre d’associacions corresponent. Per a fer-la, haureu de presentar una sol·licitud al registre corresponent, i adjuntar-hi els originals i el nombre de còpies requerit dels documents redactats al punt anterior. Més avall teniu alguns dels registres que us poden ser útils i que aporten models dels punts anteriors. Depenent de l’administració, caldrà que feu efectiu el pagament de les taxes corresponents. En alguns casos (per exemple, a la Generalitat de Catalunya), una part dels tràmits es pot dur a terme per Internet, cas en el qual les taxes percebudes són més petites de la quantia estàndard.

   Quan aneu al registre, no oblideu portar amb vosaltres fotocòpies dels documents d’identitat de tots els signants, tant de l’acta de constitució com dels estatuts. En la signatura dels estatuts indiqueu els càrrecs dels signants (president, secretari, etc.).

  2. Un cop feta la inscripció al registre d’associacions corresponent, ja podeu demanar un CIF (provisional) o codi d’identificació fiscal a la hisenda pública de l’Estat on us trobeu. Això és necessari per a poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació (tenir un compte bancari, emetre rebuts, cobrar quotes o factures, demanar subvencions, etc.). A Espanya, la documentació que cal presentar a Hisenda és:
   • Model 036 emplenat
   • Còpies dels documents presentats al registre d’associacions (estatuts, acta fundacional i sol·licitud).
   • Fotocòpia del document identificador de la persona que signa el Model 036 (que ha de ser un dels socis fundadors de l’associació).
  3. Al mateix temps, si la vostra associació no té ànim de lucre, demaneu a Hisenda l’exempció d’IVA. En el moment en què rebeu la resposta positiva per part de l’Administració (el que a Catalunya pot trigar fins a 3 mesos) pel que fa a la inscripció de l’associació, aviseu-ne la Hisenda perquè el CIF atorgat esdevingui definitiu. Alternativament, aquest pas i l’anterior els podeu també ajornar per quan hàgiu rebut el vistiplau de la inscripció de la vostra associació, de manera que el CIF que se us doni tingui directament caràcter definitiu. A Catalunya, se us demanarà que trameteu a l’Administració el CIF un cop concedit, tràmit que es pot fer també per correu electrònic.
  4. Quan l’associació ja estigui inscrita, és possible que hàgiu de donar un seguit de passes a nivell local, del vostre ajuntament (informeu-vos-en!), perquè se us inscrigui en el Registre Local d’Associacions Ciutadanes, a fi de poder actuar localment, demanar ajuts, etc. Els tràmits que haureu de dur a terme són prou semblants que els descrits al punt 2 de dalt i en principi depenen de cada ajuntament.
  5. Empleneu la sol·licitud d’ingrés a la FISC i envieu-nos-la a l’adreça contacte@fiscrabble.cat.

De vegades, el club de Scrabble que es forma està dins d’una entitat o queda radicada dins d’un centre cívic o algun altre organització… Fins i tot no essent un club plenament constituït, també és possible formar part de la FISC, si es compleixen unes certes condicions.